Adatkezelési tájékoztató

a gala-fratelli.hu felhasználói számára

az online végzett adatkezelések kapcsán

Az Adatkezelő GALA-Fratelli Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Hámán Kató u. 12., képviseli: Rozmán Ferencné ügyvezető, e-mail cím: info@galafratelli.com, tel.: 20/912-0796, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyére címzett levéllel, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött megkereséssel) a továbbiakban: Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt az online végzett, az Ön, mint a gala-fratelli.hu oldal fehasználója szempontjából releváns adatkezelésekről és egyéb tényekről:

 • Online (weboldalon, e-mail-ben) történő kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés
 • Álláshirdetésre történő jelentkezés során megvalósuló adatkezelés
 • Közösségi oldalon történő kommunikációval összefüggő adatkezelés
 • Sütikezelés

Az adatkezelések közös jellemzői az alábbiak:

 • a weboldal üzemeltését az Adatkezelő végzi.
 • Ön, mint érintett jogaival (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségeire küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Bp., Pf. 9., www.naih.hu;), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő biztosítja az adatbiztonságot, a fizikai, logikai és adminisztratív védelmet. A logikai, vagy más néven informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen, de nem kizárólagosan:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • Az Adatkezelő végez más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Online (weboldalon, e-mail-ben) történő kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél: Érintett részéről történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele és érintett számára válaszadás
Érintettek: Minden természetes személy, aki a kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás, megszólítás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

cél megvalósulásáig, de legfeljebb 3 évig

 

e-mail cím* kapcsolattartás
üzenet* válaszadás
kapcsolatfelvétel időpontja* azonosítás, bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés?

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.     Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére, vagy e-mail-ben vagy más elektronikus módon elküldheti azokat.

b.     Adatkezelő az adatokat feldolgozza, az üzenetet, kérdést megválaszolja.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő részéről nem történik.

 

Egyéb A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

 

 

Álláshirdetésre történő jelentkezés során megvalósuló adatkezelés összefoglaló táblázata
Fontos információ:

Az Adatkezelő GALA-Fratelli Kft. mindig a legmegfelelőbb jelöltet igyekszik megtalálni, tekintet nélkül a jelölt faji és etnikai hovatartozására, politikai beállítottságára, vallására vagy filozófiai meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségére vagy szexuális életére.

 

Kérjük, ne küldjön részünkre olyan önéletrajzot, motivációs levelet vagy más mellékletet, amely a fenti személyes adatok különleges kategóriájába eső adatot, vagy a következők valamelyikét vagy mindegyikét tartalmazza: fénykép, érdeklődési kör, hobbi, egyéb olyan adat, amely nem releváns a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése szempontjából.  Továbbá arra kérjük, hogy ne osszon meg velünk semmilyen az előző, vagy jelenlegi munkahelyével kapcsolatos üzleti titkot vagy vállalati információt.

Cél: Az Adatkezelő álláshirdetésére történő jelentkezés és a kiválasztás lebonyolítása
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy meghirdetett álláspályázat nélkül, az adatbázisba történő jelentkezés során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított.
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
név* azonosítás, megszólítás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

– cél megvalósulásáig (nyitott pozíció betöltéséig), vagy

– korábban, érintett törlési kérelméig, vagy

– külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott (nyitott pozíció betöltését meghaladó) ideig

e-mail cím* kapcsolattartás
telefonszám* kapcsolattartás
üzenet* válaszadás
kapcsolatfelvétel időpontja* azonosítás, bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés?

1.     Adatkezelő meghirdeti az álláshirdetést, amely tartalmaz adatvédelmi tájékoztatót és felhívja az érintettek figyelmét, hogy ne küldjenek olyan adatokat, amelyek nem relevánsak.

2.     Érintett az álláshirdetés szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, tipikusan a weboldal e célra kialakított felületén elektronikus úton.

3.     Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes / online interjúra hívja be.

4.     A kiválasztás folyamata az interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.

5.     A folyamat következő lépése az ajánlatküldés, ennek elfogadása esetén az érintett szerződéskötéshez szükséges adatainak rögzítése és a szerződéskötés, majd a beléptetés történik meg.

6.     A ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak. Ebben az esetben Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra történő felhasználás érdekében és céljából. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

7.     Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő részéről nem történik.

 

Egyéb A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

 

Közösségi oldalon történő kommunikációval összefüggő adatkezelés
Cél: Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás a közösségi oldalon (facebook.com, twitter.com, linkedin.com) keresztül
Érintettek: Minden természetes személy, aki a közösségi oldalon történő interakció, kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított.
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
az adott közösségi oldal szabályai szerint a közösségi oldalon nyilvánossá tett személyazonosító adatok (pl. név) beazonosítás

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

hozzájárulás visszavonásáig, törlésig, de legkésőbb az Adatkezelő közösségi oldalon elérhető oldalának törlésig
érintett közösségi oldal szabályai alapján végrehajtott interakciója (pl. kedvelés, megosztás, stb.) interakció végrehajtása
üzenetben megadott adatok válaszadás
technikai adat: interakció, üzenetküldés időpontja visszakereshetőség, későbbi bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés? Érintett interakciót hajt végre a közösségi oldal szabályai alapján (pl. megoszt, kedvel egy posztot, stb.), üzenetet küld az Adatkezelő számára a közösségi oldalon keresztül.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelő részéről nem történik.

 

Közös adatkezelés

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adataikat a facebook.com oldal üzemeltetője a Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is kezeli az Adatkezelővel közösen.

 

Érintettek az oldalelemzések adatainak Meta által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

A Meta az adatok védelmét az alábbi linken elérhető tájékoztatóban megfogalmazottak szerinti valósítja meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Adatkezelő a Meta által történő adatkezelések jogszerűsége tekintetében felelősségét kizárja.

Adatfeldolgozó Adatkezelő adatfeldolgozót nem bízott meg. 

Sütikezelés

Sütik, vagy más néven, cookie-k

A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő működéséről gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az eszközt, és a preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan működését is ezek biztosítják.

A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja.

Cookie típusok jellemzői

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására.

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k

Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

Reklámcélú cookie-k

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg.

A cookie-k törlése

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély, hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő vagy a tisztviselő postai vagy elektronikus címére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Előfordulhat, hogy a weboldal szolgáltatásai és funkciói a jövőben megváltoznak, ennek megfelelően az Adatkezelési tájékoztatót is módosíthatja az Adatkezelő. A tájékoztató újabb verzióit szintén itt teszi közzé. A fenti dokumentum tájékoztató jelleggel készült. A benne foglaltak utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2022. 08. 01.

Rozmán Ferencné ügyvezető

GALA-Fratelli Kft.